Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Administracions públiques Sant Guim de Freixenet Lleida

L'Escola Municipal de Música de Sant Guim de Freixenet és una escola autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta té la voluntat d'oferir als alumnes, amb perspectives professionals o sense, uns ensenyaments musicals de qualitat, que facin possible fer, comprendre i gaudir de la música individualment i en grup.

A qui va dirigit: A infants a partir de 4 anys i també a joves i adults sense limitació d'edat.

Calendari i horari: El calendari escolar que es segueix és el que dicta el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'horari de funcionament pel que fa a l'activitat docent és, preferentment, a les tardes.

Lloc: L'Escola de Música està ubicada dins les instal·lacions de l'Escola l'Estel, desenvolupant la seva tasca docent en les aules on s'hi han dut a terme unes obres d'aïllament acústic per tal de condicionar-les al seu ús.

Contacte: Aleydis Serra Rovira (directora) - 973556035 - 608941633

Presentació

L'Escola Municipal de Música de Sant Guim de Freixenet és una escola autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ha estat creada a l'empara d'allò que disposa el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa, que desplega el que preveu l'article 39.5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

Aquesta escola es troba ubicada dins les instal·lacions de l'Escola l'Estel, desenvolupant la seva tasca docent en unes aules on s'hi han dut a terme unes obres d'aïllament acústic per tal de condicionar-les al seu ús. L'horari de funcionament és preferentment a les tardes, quan l'activitat docent del col·legi ha finalitzat.

Actualment a l'Escola de Música hi ha 49 alumnes matriculats, procedents de tot el municipi i també d'altres poblacions.

El claustre de professors està format per 8 docents titulats amb una experiència professional i pedagògica que els avala i els converteix en bons educadors musicals. D'aquest equip docent també cal destacar la voluntat de treball continuat i la predisposició a l'hora d'organitzar i realitzar qualsevol activitat dins o fora de l'escola.

L'Escola Municipal de Música ofereix diversos programes d'ensenyament musical dirigits a alumnes a partir de 4 anys i també a joves i adults sense limitació d'edat. Aquests programes estan dissenyats amb la voluntat d'oferir als alumnes, amb perspectives professionals o sense, uns ensenyaments musicals de qualitat, que facin possible fer, comprendre i gaudir de la música individualment i en grup.

 

 

Programes d'ensenyament

Sensibilització

Aquest programa va adreçat a nens i nenes de 4 i 5 anys. L'objectiu principal és desenvolupar sensorialment l'oïda, el ritme, la veu i el moviment, fomentant des de la infància l'interès envers la música.

Iniciació

Aquest programa està dividit en dos cursos i va adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys. En aquest nivell es comencen a introduir, de mica en mica, els continguts que s'aniran desenvolupant durant el nivell elemental.
Els alumnes realitzen el curs d'orientació instrumental, el qual els permet conèixer els instruments que es poden estudiar a l'escola, i així poder dir quin és el que més els agrada per tal d'iniciar-se en l'estudi d'un instrument. En aquesta decisió sempre es té en compte l'opinió dels professors i professores d'instrument, ja que són els qui fan un seguiment de cada alumne i alumna per tal de valorar quin és l'instrument més indicat per a cada un d'ells.

Nivell elemental

Aquest programa consta de quatre cursos (dos cicles de dos cursos cadascun) i va adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys.
En aquest nivell es dóna una formació musical bàsica, extensa i sòlida que sigui prou personalitzada per adequar-se a les necessitats de cada alumne i alumna, i que garanteixi el nivell i la qualitat suficients perquè aquells que mostrin voluntat i capacitat puguin accedir al nivell o grau professional. Aquesta formació musical té dues vessants, una de teòrica i una de pràctica, que permeten gaudir de la música de forma individual i en grup.

Nivell professional

En acabar el nivell elemental els alumnes que ho desitgin poden continuar estudiant el nivell professional.
La finalitat d'aquest programa és ampliar les bases teòriques i pràctiques, adquirides en el nivell elemental, perfeccionar la formació interpretativa a l'entorn d'un instrument i fer possible que l'alumnat visqui situacions similars a les del món professional.

Joves i adults

Aquest programa està adreçat a persones joves i adultes, amb coneixements musicals o sense, que vulguin rebre uns ensenyaments teòrics i/o pràctics de la música, ja sigui com a aficionats o amb altres perspectives.

Assignatures

 


Llenguatge musical

El llenguatge musical el podríem definir com la part més teòrica de la música, ja que en aquesta assignatura és on es realitza l'aprenentatge dels elements bàsics que permetran entendre i interpretar la música.

Instruments

L'Escola Municipal de Música ofereix l'aprenentatge de les especialitats instrumentals següents:

Flauta travessera

Guitarra

Piano

Violí

Violoncel

Música de cambra

En aquesta assignatura es duu a terme un treball instrumental en grup que complementarà el treball personal que l'alumne o alumna realitza amb el propi instrument. Aquest grup pot variar pel que fa als instruments i al nombre de components, resultant sempre un grup poc nombrós.
L'alumne s'inicia en aquest aprenentatge formant part d'un grup d'instruments iguals i, a mesura que va adquirint més nivell instrumental, es va integrant en grups d'instruments diferents.

Formacions

Grups de percussió Orff

Els instruments de percussió Orff resulten molt atractius i a la vegada són una bona eina per iniciar als alumnes en la pràctica de grup. El treball que es fa amb aquests instruments complementa part dels continguts treballats en el llenguatge musical, alguns d'aquests són: el ritme, la improvisació, la memòria, etc.

Els instruments que integren aquests grups són: xilòfons, metal·lòfons, carillons, panderetes, claus, etc., encara que també es treballa amb el propi cos i amb altres utensilis que permeten treballar els continguts mencionats anteriorment.

Conjunt instrumental

Aquesta formació neix amb l'objectiu d'agrupar tots els instruments i alumnes que formen part de l'Escola de Música, tan aviat com el seu nivell musical i instrumental ho permeti, per tal de dur a terme un treball de grup fonamental per a la formació integral dels estudiants de música.

Activitats

L'Escola Municipal de Música organitza al llarg de tot el curs una sèrie d'activitats adreçades als alumnes, als pares i mares i a tot el municipi en general.

Activitats de centre
Audició de Santa Cecília
Audicions d'alumnes
Concert de Nadal
Concert fi de curs
Setmana temàtica
Torronada
Festa fi de curs

Activitats complementàries
Intercanvis i trobades
Sortides culturals
Concerts
Mostres instrumentals

Activitats de centre

D'aquestes activitats destaquem les que tenen una tradició a l'escola, ja que s'organitzen anualment

Audició de Santa Cecília

Cada any per Santa Cecília, patrona dels músics, l'Escola Municipal de Música organitza una activitat musical dirigida a tots els alumnes del CEIP l'Estel, als de l'Escola de Música i al públic en general.

Audicions d'alumnes

Al final de cada trimestre s'organitzen audicions de totes les especialitats instrumentals que s'imparteixen a l'Escola de Música.
Aquestes audicions on participen tots els alumnes, ja sigui de forma individual o fent música de cambra, estan obertes a tot el municipi.
La finalitat que tenen és presentar part del treball que els alumnes han realitzat durant el trimestre i així poder veure l'evolució que aquests van fent en l'aprenentatge instrumental.

Concert de Nadal

El concert de Nadal va a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música i té lloc a l'església del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet a les vigílies de Nadal.
En aquest hi ha la representació de grups de cambra i de les formacions estables de l'escola.

Concert fi de curs

El concert de fi de curs va a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música i es duu a terme a l'església del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet a les vigílies d'acabar el curs.
En aquest hi ha la representació de grups de cambra i de les formacions estables de l'escola.

Setmana temàtica

La setmana temàtica consisteix en una setmana en què tota l'activitat docent que es realitza a l'escola està relacionada amb un mateix tema, el qual ha estat triat pel claustre de professors. Aquesta setmana permet treballar i aprofundir un tema musical concret.

Torronada

Abans de les vacances de Nadal l'alumnat i el professorat de l'escola ens reunim i entre torró i torró gaudim de la música d'una manera més lúdica.

Festa fi de curs

Abans de les vacances d'estiu l'alumnat i el professorat de l'escola ens reunim per berenar i realitzar activitats de caràcter lúdic

Activitats complementàries

Creiem molt important anar organitzant activitats d'aquest tipus al llarg de tot el curs, ja que contribueixen a augmentar el grau de motivació i a fer créixer musicalment als alumnes.

Intercanvis i trobades

Els intercanvis i trobades amb altres escoles de música són activitats molt enriquidores i estimulants per als alumnes, ja que es combina la part musical amb la lúdica.
Pel que fa a la part musical es duu a terme un treball intensiu que donarà fruits a curt termini. Mentre es realitza aquest treball els alumnes tenen la possibilitat de comunicar-se, per mitjà del seu instrument, amb altres nens i nenes de diferents edats i especialitats instrumentals.
La part lúdica és molt importat i cal tenir-la en compte, ja que és el moment en què els alumnes es relaxen, diverteixen, consoliden noves amistats i carreguen piles per continuar treballant.

Sortides culturals

De sortides se n'organitzen amb els alumnes sols i també amb els alumnes acompanyats de la família.
La finalitat de totes elles no és només anar a escoltar un concert, sinó també aportar a l'alumnat una cultura musical com pot ser: conèixer diferents sales de concerts, de formacions instrumentals i d'estils de música. Durant la sortida també hi ha un espai de temps per a l'esbarjo i, a vegades, per visitar altres llocs.

Concerts

És una ampliació de l'educació musical dels alumnes que ajuda a crear hàbits d'ús musical i a formar espectadors que coneguin i valorin el fet musical i la seva diversitat.

Mostres instrumentals

Aquestes mostres són molt enriquidores per als alumnes, ja que aquests tenen l'oportunitat d'escoltar altres participants, instruments i formacions diferents a les seves i a la vegada interpretar davant un públic desconegut peces del seu repertori.

Calendari escolar curs 2017-2018

Les classes començaran el dilluns 12 de setembre de 2017 i acabaran el dimarts 22 de juny de 2018.

Vacances de Nadal: del dimecres 23 de desembre de 2017 al dijous 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del dissabte 24 al dilluns 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

Dies festius, de lliure disposició i festes locals:

Dijous, 12 d’octubre de 2017(Festa Nacional d’Espanya)
Dimecres, 1 de novembre de 2017 (Tots Sants)
Dimecres, 6 de desembre de 2017 (Dia de la Constitució)
Dijous, 7 de desembre de 2017 (lliure disposició)
Dilluns, 5 de febrer de 2018 (lliure disposició)
Dilluns, 30 d'abril de 2018 (lliure disposició)
Dimarts, 1 de maig de 2018 (Festa del Treball)
Divendres, 8 de juny de 2018 (Festa local)